მთავარი
თანამშრომლობა

ესტონეთის საჯარო სამსახურის აკადემია

www.sisekaitse.ee

24.03.2008

 

 

ავსტრიის უსაფრთხოების დაცვის აკადემია

www.siak.at

28.07.2008

 

 

 

ლატვიის პოლიციის სახელმწიფო კოლეჯი

www.policijas.koledza.gov.lv

21.10.2008

 

 

აშშ ჯორჯიის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მომზადების ცენტრი (

www.gpstc.georgia.gov

14.09.2009

 

 

მონტენეგროს (დანილოვგრადის) პოლიციის აკადემია

www.policijskaakademija.me

06.05.2010

 

 

სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტო (CEPOL)

www.cepol.europa.eu

12.08.2011

 

 

ევროპის პოლიციის კოლეჯთა ასოციაცია (AEPC)

www.aepc.net

2007

 

ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია

www.osce.org

14.07.2011

 

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

www.un.org

 

 

გაეროს რეგიონთაშორისო დანაშაულისა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი

www.unicri.it

26.01.2013

 

 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში

www.iom.ge

 

 

ევროკავშირი

www.europa.eu

 

 

პოლონეთის ეროვნული ხსოვნის ინსტიტუტი

ipn.gov.pl

09.06.2014

 

 

“სომხეთის რესპუბლიკის პოლიციის საგანმანათლებლო კომპლექსი“ არასამეწარმეო ორგანიზაცია

http://www.spyur.am/en/companies/educational-complex-of-police-of-the-republic-of-armenia/81043

17.09.2014

 

 

 

თურქეთის ეროვნული პოლიციის აკადემია

www.pa.edu.tr

06.11.2014

 

 

 

ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 10 სამართალდაცვით სასწავლო დაწესებულებას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი

eap-sippap.eu

24.03.2015

 

 

 

ბელარუსის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

www.academy.mia.by

27.10.2015

 

 

 

უნგრეთის საჯარო სამსახურის ეროვნული უნივერსიტეტი

en.uni-nke.hu

25.05.2016

 

 

 

მოლდოვას რესპუბლიკის შტეფან ჩელ მარეს სახელობის შსს აკადემია

academy.police.md

02.06.2016

 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

www.sabauni.edu.ge

 

საქართველოს სახალხო დამცველი

www.ombudsman.ge

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

dea.gov.ge

16.07.2013

 

 

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი

www.gruni.edu.ge

25.01.2013

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

www.gtu.ge

29.09.2013

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტი

www.cu.edu.ge

03.05.2014

 

 

 

საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია

sovlab.ge

25.06.2014

 

 

 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

www.tafu.edu.ge

5.03.2015

 

 

 

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

religion.geo.gov.ge

30.04.2015

 

 

 

საქართველოს მედიამონიტორინგის ცენტრი

 

04.09.2015

 

 

 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია

cela.ge

30.09.2015

 

 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლო

www.tcc.gov.ge

08.10.2015

 

 

 

მრავალმხრივი მემორანდუმი ფსიქოლოგიის სფეროში

თავდაცვის სამინისტროს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, დანაშაულის პრევენციის ცენტრს, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრს, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას შორის

11.03.2016