მთავარი
ისტორია

ისტორია

 

1925 წლის 15 მაისს, საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისრის # 220 ბრძანების თანახმად, მილიციის უფროსი შემადგენლობის სკოლა დაარსდა. თბილისში პეტრე-პავლეს ქუჩის 15 ნომერში სასწავლებლისათვის შენობა გამოიყო. მილიციის სკოლა მაზრებიდან გამოგზავნილი „რაიმილიციის უფროსებითა“ და „უფროსი მილიციელებით“ დაკომპლექტდა. სკოლაში მიიღებოდნენ 21 წელს მიღწეული მამაკაცები, რომლებსაც გააჩნდათ „საერთო განათლების და პოლიტიკურ საგნებში საჭირო ცოდნა“ და ამასთანავე, „სამხედრო სამსახურისათვის ვარგისი“ იყვნენ.

 

ამონაწერი 1925 წლის 10 სექტემბრით დათარიღებული დებულებიდან:

1. სკოლაში სწავლის ვადა ექვს თვიანია და შესდგება ორი სემესტრისაგან, პირველი და მეორე.

2. მოსწავლე, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში გამოიჩენს სუსტ ცოდნას, დაბრუნებული იქნება უკანვე სკოლიდგან.

3. სკოლაში სამოსწავლო კურსის დამთავრების და პრაქტიკული მეცადინეობის გათავების შემდეგ, ხდება უკანასკნელი გამოცდები და მათი შედეგის მიხედვით მოწაფეთ ეძლევათ სათანადო მოწმობა.

 

  სამთვიანი სწავლების შემდეგ, სკოლის საქმიანობა დადებითად შეფასდა და 1925 წლის 1 ოქტომბრიდან მოსამზადებელი კურსები მილიციის უფროსი შემადგენლობის ორწლიან სკოლად გადაკეთდა. პირველი კონტინგენტი სულ 51 კურსანტს ითვლიდა. ისწავლებოდა 26 საგანი: კონსტიტუცია, მიწის, ტყის და შრომის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სისხლის სამართლის ტექნიკა, სისხლის სამართლის ტაქტიკა, საქმის წესის და მოკვლევის წარმოება, შიდასამსახურის საგარნიზონო და სამწყობრო წესდება, ტოპოგრაფია, სამართლის მედიცინა, სანიტარია, სასწრაფო დახმარება, ქართული, არითმეტიკა, პარტისტორია, ლენინიზმი და სხვა.

 

 1930 წელს ქალაქის საბჭომ სკოლას ახალი შენობა გამოუყო ბაბელის, ახლანდელ - ერეკლეს მოედანზე. შეიცვალა სკოლის სტრუქტურაც და მეთაურთა შემადგენლობასთან ერთად, მილიციის სკოლის ბაზაზე რიგითი პოლიციელების მომზადებას ჩაეყარა საფუძველი.

 

  საარქივო მასალებიდან ირკვევა, რომ 1934 წელს ამიერკავკასიის სამხარეო კომიტეტის გადაწყვეტილებით, სკოლა მილიციის ხელმღვანელი კადრების მომზადების ძირითად ცენტრად ჩამოყალიბდა. 1935-1936 სასწავლო წლებში კურსანტებისათვის ტარდებოდა დამატებითი მეცადინეობები რუსულ ენაში, ლენინიზმსა და სრულიად რუსეთის კომპარტიის ისტორიაში. 1936 წელს მილიციის სკოლაში 261 კურსანტი ირიცხებოდა.

   1941 წლის იანვრიდან სკოლას სსრკ შს სახალხო კომისარიატის თბილისის მილიციის სკოლის სახელი მიენიჭა. სწავლება მიმდინარეობდა ქართულ და რუსულ ენებზე. 1941 წლით დათარიღებულ დოკუმენტებში, კურსანტებსა და მსმენელებს შორის პირველად ვხვდებით ქალების შემადგენლობას.

 

  1978 წლიდან მილიციის სკოლას უმაღლესი სასწავლებლის სტატუსი მიენიჭა და მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლის შემადგენლობაში შევიდა. ამის შემდეგ, მისაღები გამოცდები მხოლოდ რუსულ ენაზე ტარდებოდა. მილიციის სკოლისათვის თბილისში, გლდანის რაიონში, ახლად აშენებული შენობა გამოიყო. სწავლის დასრულებისთანავე მსმენელებს „მილიციის ლეიტენანტის“ სპეციალური წოდება და „სამართალმცოდნის“ სპეციალობა ენიჭებოდათ. 1988 წლიდან მისაღებ გამოცდების სიას დაემატა ქართული ენა და ლიტერატურა, ფიზიკური მომზადება და შეიქმნა სპორტული დახელოვნების განყოფილება.

 

 

 

  1994 წელს საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით მილიციის უმაღლესი სკოლა შსს აკადემიად გარდაიქმნა.

 

  2004 წლიდან აკადემიაში გატარებული რეფორმების შედეგად, ძირეულად შეიცვალა და განახლდა აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით აკადემია აღიჭურვა უახლესი ტექნოლოგიებით. ტერიტორიაზე აშენდა მრავალი ახალი ნაგებობა, დაინერგა თანამედროვე, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდოლოგია. სასწავლო პროცესის სრულყოფისათვის, ხორციელდება აკადემის ინსტრუქტორების მივლინება კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.

 

 2006 წლის 15 მარტს შსს-ს აკადემიის შემადგენლობაში გადავიდა სპეციალური მომზადების ცენტრი, რომელიც შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის გაუქმების შემდე და 2004 წლიდან ფუნქციონირებს დღეისათვის ცენტრს მინიჭებული აქვს აკადემიის ერთ-ერთი დანაყოფის სტატუსი

 

  2012 წლის 1 ივნისს აკადემიის დაქვემდებარებაში გადავიდა კიდევ ერთი სტრუქტურული ერთეული შინაგან საქმეთასამინისტროს არქივი შსს არქივი აერთიანებს ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივებს. შსს-ს არქივი რეგულარულად ახორციელებს სხვადასხვა სახის ნოვატორულ პროექტებს.

 

  დღესდღეობით შსს-ს აკადემია ახორციელებს საბაზისო მომზადების კურსებს მომავალი პოლიციელებისთვის და გადამზადებისა და დაწინაურების კურსებ მოქმედი პოლიციელებისთვის. კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ შსს-ს შესაბამის უწყებაში მუშაობის დაწყება.

 

 

მალე შსს-ს აკადემიაში საპოლიციო რეგულირების სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დაინერგება. საპოლიციო რეგულირების სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფებისათვის საშუალო მენეჯერულ პოზიციებზე სათანადო უნარებითა და ცოდნით აღჭურვილი საპოლიციო ფუნქციების განმახორციელებელი, აკადემიური განათლების მქონე თანამშრომლები, რომლებიც იქნებიან კანონის უზენაესობის, დემოკრატიული და ჰუმანური ღირებულებების მატარებელნი. შსს-ს აკადემია ამჟამად ავტორიზაციის გავლის პროცესშია, რომლის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში აკადემიას მიენიჭება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.