მთავარი
უბნის ინსპექტორთა მომზადების ფაკულტეტი

უბნის ინსპექტორთა მომზადების ფაკულტეტი


მამუკა ქოიავა          ფაკულტეტის უფროსი    email: m.koiava@mia.gov.ge

ბექა დევნოზაშვილი  უფროსი ინსპექტორი

 

ფაკულტეტის მიზანია:

 

შემუშავებული სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საფუძველზე სამინისტორს მომავალ და მოქმედ თანამშრომლებს:

ასწავლოს პოლიციელის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები, ამოცანები მისი უფლებები, მოვალეობანი და სოციალური დაცვის გარანტიები;

ასწავლოს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამართალწარმოება და მომხდარი სამართალდარღვევისათვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭება;

განუმტკიცოს ის ცოდნა, რაც საჭიროა პრაქტიკული საქმიანობისას სათანადო ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ჩატარების, ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზისათვის;

ასწავლოს შემთხვევის ადგილის დაცვა და დათვალიერება, ასევე გარეგნობის ნიშნების მიხედვით ,,სიტყვიერი პორტრეტის” შედგენა და კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე სათანადო ექსპერტიზების დანიშვნა;

გამოუმუშაოს ფიზიკურ, საცეცხლე და სპეციალური საშუალების გამოყენებასთან დაკავშირებული საჭირო უნარები.


ფაკულტეტი საქმიანობი სფეროები:

  • სასწავლო პროგრამების შემუშავება და მათი სისტემატური განახლება
  • სასწავლო პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა სკანონმდებლო ცვლილებებთნ
  • პრაქტიკაში არსებული პრობლემური საკითხების შესწავლა, დამუშავება და სასწავლო პროგრამის თემატიკაში მათი ასახვა
  • უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლების სწავლების სრულყოფის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის და ტერიტორიული ორგანოების შესაბამის ქვედანაყოფებთნ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთნ თანამშრომლობა
  • უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლების მომზადება და გადამზადება