მთავარი
უბნის ინსპექტორთა მომზადების ფაკულტეტი

უბნის ინსპექტორთა მომზადების ფაკულტეტი

 

მამუკა ქოიავა ფაკულტეტის უფროსი e-mail: m.koiava@mia.gov.ge
ივანე ხაჟალია ფაკულტეტის უფროსის მოადგილე  
ბექა დევნოზაშვილი უფროსი ინსპექტორი  

ფაკულტეტის მიზანი

 • შემუშავებული სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საფუძველზე სამინისტორს მომავალ და მოქმედ თანამშრომლებს:
 • ასწავლოს პოლიციელის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები, ამოცანები მისი უფლებები, მოვალეობანი და სოციალური დაცვის გარანტიები.
 • ასწავლოს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამართალწარმოება და მომხდარი სამართალდარღვევისათვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭება.
 • განუმტკიცოს ის ცოდნა, რაც საჭიროა პრაქტიკული საქმიანობისას სათანადო ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ჩატარების, ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზისათვის.
 • ასწავლოს შემთხვევის ადგილის დაცვა და დათვალიერება, ასევე გარეგნობის ნიშნების მიხედვით, სიტყვიერი პორტრეტის შედგენა და კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე სათანადო ექსპერტიზების დანიშვნა.
 • გამოუმუშაოს ფიზიკურ, საცეცხლე და სპეციალური საშუალების გამოყენებასთან დაკავშირებული საჭირო უნარები.

ფაკულტეტის საქმიანობი სფეროები

 • სასწავლო პროგრამების შემუშავება და მათი სისტემატური განახლება
 • სასწავლო პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა სკანონმდებლო ცვლილებებთნ
 • პრაქტიკაში არსებული პრობლემური საკითხების შესწავლა, დამუშავება და სასწავლო პროგრამის თემატიკაში მათი ასახვა
 • უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლების სწავლების სრულყოფის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის და ტერიტორიული ორგანოების შესაბამის ქვედანაყოფებთნ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთნ თანამშრომლობა
 • უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლების მომზადება და გადამზადება